_برای فکر کردن وقت می گذارم :چون از این طریق میدانم چه چیزهایی ممکن است .

_برای برنامه ریزی وقت می گذارم :چون برای اثربخشی مهم است.

_برای ساختن وقت وقت می گذارم :چون منجر به بهبود ایده ها می شود.

_برای تفویض اختیار وقت می گذارم :چون دیگران و زبرمجموعه را رشد میدهد.

_برای خوابیدن وقت میگذارم :چون فشارهای عصبی را کاهش میدهد.

_برای تفریح وقت میگذارم :چون به خلاقیت کمک می کند.

_برای مطالعه وقت میگذارم :چون دانش مرا به روز نگه میدارد.

_برای آموزش وقت میگذارم :چون به من اجازه میدهد کارها را واگذار کنم.

_برای تشویق وقت میگذارم :چون موجب تقویت روحیه و انگیزش افراد است.

                                       

/ 1 نظر / 18 بازدید
کارتوگرافی

خوشحالم که میبینم تو هم وبت علمیه و در مورد موضع زیبای جغرافیاست به ما سر بزن[خداحافظ]