معرفی اصطلاحات

هواویز(Aerosol)

به ذرات معلق در هوا که شامل گرد و غبار و ملکولهای گاز و غیره می باشد، اطلاق می گردد.مقدار هواویزه ها بسیار متغییر است و در ارتفاعات و پس از هر بارش کاهش می یابد .بنابراین حداکثر مقدار هواویزه ها را می توان در حوالی سطح زمین انتظار داشت .اما ثابت شده است که مقدار هواویزه ها در زیر تروپوپاز نیز به حداکثر می رسد.

بر اساس بررسیهای انجام شده در سال 1962 میلادی توسط هاره(F.K.Hare) ، منشا قسمتی از هواویزه ها شهاب سنگ های آسمانی هستند، که پس از برخورد با اتمسفر زمین متلاشی می شوند. مقدار هواویزه ها به چگونگی دما و وضعیت باد نیز بستگی دارد.  اهمیت اساسی هواویزه ها در ایجاد هسته های تراکم برای گذر بخار آب و یا ذرات برف و یخ و یا قطرات آب است.

بر اساس مطالعات انجام گرفته افزایش مقدار باران و یا ساعات مه آلودگی و گرفتگی آسمان در شهرهای بزرگ وابسته به مقدار آئروسلها است.

/ 0 نظر / 52 بازدید