کرمان کم آب ترین استان ایران

 

سخنان معاون شرکت آب منطقه ای کرمان:

استان کرمان و به ویژه جنوب استان با توجه به کمبود بارندگی فقیرترین استان در بحث کم آبی است.

میانگین بارندگی در ایران سالانه 200 میلیمتر است که از این میانگین ،34 میلیمتر در کرمان است و در مناطق دشتی استان کمترین بارندگی را با توجه به حجم برداشت آب داریم.

در استان کرمان 17 هزار حلقه چاه نیمه عمیق وجود دارد که از این تعداد 11 هزار و700 حلقه چاه با تخلیه بسیار زیاد و غیرمعقول آبهای زیرزمینی را در بخش کشاورزی مصرف می کنند.

عدم تعادل بین تخلیه و تغذیه سفره های زیرزمینی و چاه ها سبب گسترش بیشتر روند کم آبی و بحران خشکسالی شده است.

در استان کرمان و به ویژه در مناطق دشتی جنوب از 32 تا 400 سانتیمتر افت سطح آب های زیرزمینی دیده می شود که معادل 7/1 میلیارد متر مکعب برداشت آب صورت می گیرد.

منبع :روزنامه همشهری (12 خرداد 1388)

/ 0 نظر / 21 بازدید